தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தெலுங்கு வைசியருள் ஒரு சாதியினர். (M. N. A. D. i, 202.) Balijas, a sub-sect of Telugu Vaišyas;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gaurī+ putra. Balijas, a sub-sect of Telugu Vaišyas;தெலுங்கு வைசியருள் ஒரு சாதியினர். (M. N.A. D. i,202.)