தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : கோயில்மாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [கோயிலுக்கு விடப்பட்ட காளை] அடங்காத்தடியன். temple bull. Fat and unruly fellow;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Lit.,temple bull. Fat and unruly fellow; [கோயிலுக்கு விடப்பட்ட காளை] அடங்காத்தடியன்.