தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See கோதுமை. நலத்தகு பொருள் கோதூமம் (திருவானைக். நான்வி. 25).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gōdhūma. Seeகோதுமை. நலத்தகு பொருள் கோதூமம் (திருவானைக்.நானவி. 25).