தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நடுத்தரமான முத்து .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடுத்தரமான முத்து. (யாழ். அக.) Pearl of medium size or quality;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Pearlof medium size or quality; நடுத்தரமான முத்து.(யாழ். அக.)