தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைராசி ; தயாளம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைராசி. 2. Luckiness of one's hand;
  • தயாளம். 1. Benevolence; liberality;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Loc. 1. Benevolence; liberality; தயாளம்.2. Luckiness of one's hand; கைராசி.