தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மணிக்கட்டு. (W.) Wrist;

வின்சுலோ
  • [kaikkrṭu] ''s.'' The wrist. ''(Rott.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Wrist;மணிக்கட்டு. (W.)