கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கயல்,சபரம், சேல்.