தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடியிற் பிறந்த வருட் கீர்த்தி மிக்கவன். Illustrious son of a family;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kula+. Illustrious son of a family; குடியிற் பிறந்தவருட் கீர்த்தி மிக்கவன்.