தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேறுபட்ட முகம் , விகாரமான முகம் ; ஒருவகைச் சிறுமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விகாரமான முகம். 1. monkey face, ugly face;
  • . 2. See குரங்குமஞ்சணாறி. (L.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. Monkey face, ugly face; விகாரமான முகம்.2. See குரங்குமஞ்சணாறி. (L.)