தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அரிவாள் ; நாவிதன் கத்தி ; குயச்சாதி ; இளமை ; முலை ; தருப்பைப் புல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அரிவாள். கொடுவாய்க் குயத்து (சிலப். 16, 30). 1. Sickle, reaping-hook, curved knife;
 • நாவிதன் கத்தி. அருங்குய்ந் தான்களைந்து (சீவக. 2500). 2. Razor;
 • குயச்சாதி. 3. Potter caste;
 • இளமை. (திவா.) Juvenility, youth;
 • மலை. குச்சிலியமாதர் குயமும் (தனிப்பா. 11, 75, 190). woman's breast;
 • தருப்பை. Darbha grass. See

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. juvenility, இளமை; 2. a sickle, அரிவாள்; 3. the potter caste. குயவன், (fem. குயத்தி) see குசவன் under குசம்.
 • s. breast, முலை; 2. sacrificial grass, தருப்பை.

வின்சுலோ
 • [kuyam] ''s.'' Female breast, முலை. Wils. p. 225. KUCHA. 2. Juvenility, youthful ness, இளமை. (Compare கயம்.) 3. A sickle, a reaping hook, a curved knife; wrought iron, கொடுவாள். 4. Sacrificial grass, தருப்பை Wils. p. 235. KUS'A.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. perh. கொய்-. 1. Sickle,reaping-hook, curved knife, அரிவாள். கொடுவாய்க்குயத்து (சிலப். 16, 30). 2. Razor; நாவிதன் கத்தி.அருங்குயந் தான்களைந்து (சீவக. 2500). 3. Pottercaste; குயச்சாதி.
 • n. prob. குழ. Juvenility,youth; இளமை. (திவா.)
 • n. < kuca. Woman's breast;முலை. குச்சிலியமாதர் குயமும் (தனிப்பா. ii, 75, 190).
 • n. < kuša. Darbha grass.See தருப்பை.