குப்புறுதல்
தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடத்தல். குப்புறற் கருமையாலக் குலவரைச் சாரல்வைகி (கம்பரா. வரைக். 35).--intr. 1. To traverse, cross;
  • பாய்ந்துகடத்தல். குறுமுனி குடித்தவேலை குப்புறுங் கொள்கைத்தால்தல் (கம்பரா. கடறா. 15). (திவா.) 2. To spring or leap across;
  • தலைகவிழ விழுதல். கதிரவனும் . . . குடபாற் குப்புற்றான். 3. To fall headlong;
  • தலைகுனிதல். 4. To hang one's face down;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • -v. tr. To traverse,cross; கடத்தல். குப்புறற் கருமையாலக் குலவரைச்சாரல்வைகி (கம்பரா. வரைக். 35).--intr. 1. Tospring or leap across; பாய்ந்துகடத்தல். குறுமுனிகுடித்தவேலை குப்புறுங் கொள்கைத்தாதல் (கம்பரா.கடறா. 15). (திவா.) 2. To fall headlong; தலைகவிழவிழுதல். கதிரவனும் . . . குடபாற் கடலிற் குப்புற்றான். 3. To hang one's face down; தலைகுனிதல்.