தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வளைந்தது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வளைந்தது. குஞ்சித சரண மிலங்க (கோயிற்பு. பதஞ். 41). That which is bent, curved, crooked;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. what is crooked, curved; 2. standing on one leg. குஞ்சிதபாதன், Nataraja who dances on one leg. குஞ்சிதநடம், -நடனம், the dance of Nataraja with one foot upraised and bent.

வின்சுலோ
  • [kuñcitam] ''s.'' That which is curved; crookedness, bend, வளைவு. Wils. p. 225. KUNCHITA. 2. Standing on one foot, குந்தி நிற்கை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kuñcita. Thatwhich is bent, curved, crooked; வளைந்தது.குஞ்சித சரண மிலங்க (கோயிற்பு. பதஞ். 41).