தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    களர்நிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • களர்நிலம். (J.) Hard kind of earth;

வின்சுலோ
  • [kiẕālai] ''s. [prov.]'' A hard kind of earth, sometimes removed to improve softer soils, களர்நிலம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Hard kind of earth;களர்நிலம். (J.)