தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காலை வெட்டுதல் ; கால்வழுக்குதல் ; பின்வாங்குதல் ; சாதல் ; எழுத்துகளின் காலிழுத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உயிர்மெய் நெடில் பெரும்பாலவற்றில் நெடிற்குறியாகக் காலைவரைதல். 3. To write the symbol '£' to denote the lengthening of certain vowel consonants in the Tamil alphabet;
  • கால்வழுக்குதல். 2. To slip, slide;
  • காலைவெட்டுதல். 1. To have the leg cut off;
  • இறத்தல். Colloq. 2. To die;
  • பின்வாங்குதல். கண்ணநீரோடேயாய்த்துக் கால்வாங்குவது (திவ். திருமாலை, 15, வ்யா.). 1. To retrace one's steps, withdraw;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. 1. To have the leg cut off; காலைவெட்டுதல்.2. To slip, slide; கால்வழுக்குதல். 3. To writethe symbol `ா' to denote the lengthening ofcertain vowel-consonants in the Tamilalphabet; உயிர்மெய் நெடில் பெரும்பாலவற்றில்நெடிற்குறியாகக் காலைவரைதல்.
  • v. intr.< கால் +. 1. To retrace one's steps, withdraw;பின்வாங்குதல். கண்ணநீரோடேயாய்த்துக் கால்வாங்குவது (திவ். திருமாலை, 15, வ்யா.). 2. To die; இறத்தல். Colloq.