தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கழுத்தெலும்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கழுத்தொலும்பு. Collar bone, clavicle;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Collar-bone, clavicle.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < காறை +. Collar bone, clavicle; கழுத்தெழும்பு.