தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேலமரவகை. (Nels.) 1. A kind of tree, m. tr., Acacia farnesiana;
  • சேலைவகை. கஸ்தூரிமடி. 2. A kind of saree;
  • . See கஸ்தூரிமான்.
  • கஸ்தூரிமானின் நாபியினின்று எடுக்கப்படும் வாசனைப்பொருள். (பதார்த்த. 1081.) 1. Musk, animal perfume supposed to come out of the navel of the musk deer, of which there are five kinds, viz., கரிகை, திலகை, குளுந்தை, பிண்டகை, நாயகை;
  • கழுதைப்பால். Madr. 3. Ass's milk;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kastūrī. 1. Musk,animal perfume supposed to come out of thenavel of the musk deer, of which there are fivekinds, viz., கரிகை, திலகை, குளுந்தை, பிண்டகை,நாயகை; கஸ்தூரிமானின் நாபியினின்று எடுக்கப்படும் வாசனைப்பொருள். (பதார்த்த. 1081.) 2. Seeகஸ்தூரிமான்.
  • n. 1. A kind of tree,m. tr.Acacia farnesiana; வேலமரவகை. (Nels.)2. A kind of saree; சேலைவகை. கஸ்தூரிமடி. 3.Ass's milk; கழுதைப்பால். Madr.