தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நற்குணம் , உயர்ந்த குணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நற்குணம். (சம்.அக.) Good disposition, nobility of character;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kal-yāṇa +. Good disposition, nobility of character; நற்குணம். (சம். அக.)