தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோயில் , திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகளுள் இனி நிகழவிருக்கும் கடைசிப் பிறப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . The tenth incarnation of Viṣṇu. See கற்கி2

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 1th incarnation of Vishnu.