தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உரியவன். அம்மான்சொத்துக்கு மருமகன் கர்த்தாளி Loc. Heir ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ஆள்-. Heir;உரியவன். அம்மான்சொத்துக்கு மருமகன் கர்த்தாளிLoc.