தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மேல்விசாரணை செய்தல் : கண்ணால் கூர்ந்து கவனித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மேல் விசாரணைசெய்தல். (Insc.) To oversee, supervise, superintend;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. < கண்காணம். [M. kaṇkāṇi.] To oversee, supervise,superintend; மேல்விசாரணைசெய்தல். (Insc.)