தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒழுங்கு ; யானையின் கூட்டம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒழுங்கு. மாளிகையோளி (கம்பரா. மிதி. 22). 1. A continuous line, row;
  • யானை நீருண்ணுமிடம். பரவையயோளி வாளேறு படநடாவி (தக்கயாகப். 105.) Place where elephants drink water;
  • யானைக்கூடம். (பிங்.) 2. Elephant stall;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. order, arrangement, regularity, a row, ஒழுங்கு; 2 an elephant stall, யானைக்கூடம்.

வின்சுலோ
  • [ōḷi] ''s.'' Order, arrangement, regu larity, ஒழுங்கு. 2. An elephant stall, யானை க்கூடம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [K. ōḷi.] 1. A continuous line,row; ஒழுங்கு. மாளிகையோளி (கம்பரா. மிதி. 22). 2.Elephant stall; யானைக்கூடம். (பிங்.)
  • n. [K. ōḷi.] Place where elephantsdrink water; யானை நீருண்ணுமிடம். பரவையோளிவாளேறு படநடாவி (தக்கயாகப். 105).