தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வளைந்த கொம்புடைய யானை ; நிமிர்ந்து முன்வளைந்த ; கொம்புள்ள மாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிமிர்ந்துமுன்வளைந்த கொம்புள்ள மாடு. 2. Ox with horns rising abruptly and projecting forward at the points;
  • வளைந்த கொம்பையுடைய யானை. 1. Elephant with curved tusks;

வின்சுலோ
  • ''s.'' An elephant with curved tusks. 2. An ox with horns rising abruptly and projecting forward at the points.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(W.) 1. Elephant with curved tusks; வளைந்தகொம்பையுடைய யானை. 2. Ox with horns risingabruptly and projecting forward at the points;நிமிர்ந்துமுன்வளைந்த கொம்புள்ள மாடு.