தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; சந்திரன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். எல்லவன் வீழு முன்னம் (பாரத. பதினெட். 119). 1. Sun;
  • சந்திரன். (அக. நி.) 2. Moon;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.

வின்சுலோ
  • --எல்லோன், ''s.'' The sun, சூரியன். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < எல். 1. Sun; சூரியன். எல்லவன் வீழு முன்னம் (பாரத. பதினெட். 119).2. Moon; சந்திரன் (அக. நி.)