தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாட்டுக்கொட்டில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாட்டுக்கொட்டில். Tinn. Ox stall;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Ox stall; மாட்டுக்கொட்டில். Tinn.