தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Dial. var. of எதுகுலகாம்போதி. (W.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < K. erakalakambōdi. Dial. var. of எதுகுலகாம்போதி. (W.)
  • எருக்கழித்துக்கொடு-த்தல் eru-k-kaḻit-tu-k-koṭu-v. intr. < எரு +. To confirm a contract for the sale of cattle, the vendor taking asmall quantity of straw in hand, putting somecowdung on it and presenting it to thepurchaser; வைக்கோலில் சாணியிட்டுக்கொடுத்துமாட்டுவிற்பனையை உறுதிப்படுத்துதல். Loc.