தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எவ்விடத்தும் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எவ்விடத்தும். வெம்பர லழுவத் தெம்பரு மின்மையின் (பெருங். நரவாண. 2, 13). Every-where;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < எ Every-where; எவ்விடத்தும். வெம்பர லழுவத் தெம்பரு மின்மையின் (பெருங். நரவாண. 2, 13).