தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குமட்டுதல் , உண்ட உணவு மேலே திரும்புதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See எதிர்க்கெடு-. Loc.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< எதிர் + எடு-. See எதிர்க்கெடு-. Loc.