தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊரில் பரந்த புகழ் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரந்த கீர்த்தி. ஊரோசம், வீடு பட்டினி. Wide-spread fame;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ōjas. Wide-spread fame; பரந்த கீர்த்தி. ஊரோசம், வீடு பட்டினி.