தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊரதிகாரி ; உழவுத் தொழில் புரிவோன் ; ஒரு மலைச்சாதி ; வரிக்கூத்து வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு மலைச்சாதியான். (E.T.) 3. Member of a hill tribe in the Coimbatore district;
  • வரிக்கூத்து வகை. (சிலப். 3,13, உரை.) 4. A masquerade dance;
  • விவசாயத்தொழில் புரியும் ஒருவகைச் சாதியான். (E.T.) 2. Member of a caste of agricultural labourers found in the districts of Madura and Trichinopoly;
  • ஊரதிகாரி. (பஞ்சதந்.) 1. Ruler, magistrate, headman of a village;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The ruler, magistrate, or headman of a district, ஊரதிகாரி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Ruler, ma-gistrate, headman of a village; ஊரதிகாரி. (பஞ்சதந்.) 2. Member of a caste of agriculturallabourers found in the districts of Madura andTrichinopoly; விவசாயத்தொழில் புரியும் ஒருவகைச்சாதியான். (E.T.) 3. Member of a hill tribe inthe Coimbatore district; ஒரு மலைச்சாதியான்.(E.T.) 4. A masquerade dance; வரிக்கூத்துவகை. (சிலப். 3, 13, உரை.)