தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தெளிவாய்ப் பேசுதல் , உறுதியாய்ச் சொல்லுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உறுதியாய்ச் சொல்லுதல். 2. To speak emphatically;
  • தெளிவாய்ப் பேசுதல். 1. To speak distinctly, articulate carefully;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.tr. < id. +. 1. To speak distinctly, articulatecarefully; தெளிவாய்ப் பேசுதல். 2. To speakemphatically; உறுதியாய்ச் சொல்லுதல்.