தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அன்ன சாலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அன்ன சாலை. (பிங்.) Choultry where food is distributed gratis;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Choul-try where food is distributed gratis; அன்னசாலை. (பிங்.)