தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு பழைய புராணம். (பெருங். உஞ்சைக் 32, 2, குறிப்பு.) An ancient Purāna;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. An ancient Purāṇa; ஒரு பழையபுராணம். (பெருங். உஞ்சைக். 32, 2, குறிப்பு.)