தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சாவு முறி ; மரண சாசனம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரணசாசனம். Mod. Will, legal declaration of a person's intentions, to take effect after his death;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. will. Will, legal declaration of a person's intentions, to take effectafter his death; மரணசாசனம். Mod.