தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரத்தினம் பதிக்க அமைத்த நகைக்கட்டடம். Loc. Groove in the framework of a jewel in which stones are to be set;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < T. ommattsu.Groove in the framework of a jewel in whichstones are to be set; இரத்தினம் பதிக்க அமைத்தநகைக்கட்டடம். Loc.