தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கீழ்விழுதல் ; சிந்துதல் ; சொரிதல் ; பிதிர்தல் ; அழிதல் ; சாதல் ; குலைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குலைதல். உதிராமதிலு முளகொல் (பு. வெ. 6, 4). 4. To be demolished;
  • சாதல். நீ சீக்கிர முதிர்ந்துபோவாய். (W.) 3. To die, used in imprecations;
  • பிதிர்தல். உதிருகின்ற சிற்றுண்டிகொண்டு (கந்தபு. ஆற்றுப். 27). 2. To crumble, fall to pieces, as cakes;
  • கீழ் விழுதல். தீவளியா னற்கா யுதிர்தலு முண்டு (நாலடி, 19). 1. To drop off, as leaves, fruits; to fall out, as hair; to be blasted, nipped, shaken with the wind; to drop down, as tears;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. [K. udir, M.utir, Tu. udur.] 1. To drop off, as leaves,fruits; to fall out, as hair; to be blasted, nipped,shaken with the wind; to drop down, as tears;கீழ் விழுதல். தீவளியா னற்கா யுதிர்தலு முண்டு (நாலடி,19). 2. To crumble, fall to pieces, as cakes;பிதிர்தல். உதிருகின்ற சிற்றுண்டிகொண்டு (கந்தபு. ஆற்றுப். 27). 3. To die, used in imprecations;சாதல். நீ சீக்கிர முதிர்ந்துபோவாய். (W.) 4. To bedemolished; குலைதல். உதிராமதிலு முளகொல் (பு.வெ. 6, 4).