தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பாலடைப் பூண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாலடைப்பூண்டு. (மலை.) Painted-leaved tailed tick-trefoil;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பாலாடைப்பூண்டு.

வின்சுலோ
  • [utrkōmtm] ''s.'' The பாலடை plant., Hauia, ''L. (M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Painted-leaved tailed tick-trefoil; பாலடைப்பூண்டு.(மலை.)