தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உடுக்கோன் ; மரமஞ்சள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See உடுக்கோன். (திவா.)
  • . Tree turmeric. See மரமஞ்சள். (W.)

வின்சுலோ
  • --உடுவின்காந்தன்--உடு வின்வேந்தன், ''s.'' The moon, சந்திரன்; [''ex'' காந்தன், a lover or husband]--he who took as his wives the constellations.
  • [uṭupti] ''s.'' A tree and its root very bitter and medicinal, மரமஞ்சள், Menisper mum fenestratum.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. See உடுக்கோன். (திவா.)
  • n. Tree turmeric. Seeமரமஞ்சள். (W.)