தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உடன்படுதல் , நூல் மதங்கள் ஏழனுள் ஒன்று .