தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூட்டுப்பங்காளி ; ஒத்தநிலையுடையவன் .