தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உடம்பு மிக மெலிதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடம்பு மிக மெலிதல். Loc. To grow lean and emaciated; to become skin and bone;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. prob. உடல் + கெடு- +. To growlean and emaciated; to become skin and bone;உடம்பு மிக மெலிதல். Loc.