தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாவுதல் ; உதறுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தாவுதல் உகலி யாழ்கடலோங்கு பாருளீர் (தேவா. 75, 1). To billow; to rise and roll in large waves;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. intr. < உகளு-. Tobillow; to rise and roll in large waves; தாவுதல்.உகலி யாழ்கடலோங்கு பாருளீர் (தேவா. 75, 1).