தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இளம்பதத்தில் வடிக்கை. (W.) Imperfect distillation;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Imperfect distillation, இளம்பதத்தில்வடிக்கை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + வடி-. Imperfect distillation; இளம்பதத்தில் வடிக்கை. (W.)