தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நண்பர் (W.) Friends;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Friends, மேவினர். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. ஒல்லுநர்.Friends; நண்பர். (W.)
  • n. cf. ஒல்லுநர்.Friends; நண்பர். (W.)