தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சாமுத்திரிகம் ; அங்க இலக்கண நூல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Description of marks or qualities. See சாமுத்திரிகம். (பெருங். உஞ்சைக். 38, 292.)