தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிடிமுழம் ; முன்கைப் பேரெலும்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முன்கைப் பேரெலும்பு. 2. Ulna;
  • பிடிமுழம். 1. Cubit measured with closed hand;

வின்சுலோ
  • [irattiṉi] ''s.'' A kind of cubit measured with closed hand, பிடிமுழம். Wils. p. 695. RATNI. 2. A bone, the ulna, முன் கைப்பேரெலும்பு. ''(Anat.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ratni. (W.) 1.Cubit measured with closed hand; பிடிமுழம்.2. Ulna; முன்கைப் பேரெலும்பு.