கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.