தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒத்த சாதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒத்தசாதி. (C. G.) Relationship of the same caste;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Relationship of the same caste; ஒத்தசாதி. (C.G.)