தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதலிரு சீரினும் அளபெடை இயைந்து வரும் தொடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதலிருசீரினும். அளபெடை வருந்தொடை. (காரிகை.உருப்.16. உரை). Variety of rhyme in which the first two feet of a line in a stanza have protracted vowel-sounds;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. (Pros.) Variety of rhyme in which the firsttwo feet of a line in a stanza have protractedvowel-sounds; முதலிருசீரினும் அளபெடை வருந்தொடை. (காரிகை, உறுப். 16, உரை.)