தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இட்டிடை ; துன்பம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Dial. var. of இட்டிடை. (W.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • இட்டிடை, s. misery, calamity, poverty, துன்பம். இட்டடைப்பட, to suffer calamity.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இட்டிடை, கடைச்சல்மரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Dial. var. of இட்டிடை. (W.)