தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சங்கிதப்புலவன். (சீவக.672, உரை). Teacher of music; expert musician;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+ ācārya. Teacher of music; expert musician;சங்கீதப்புலவன். (சீவக. 672, உரை.)